Public Hearing Held April 14, 2008

 • Public Hearing Transcript - (Word format)
 • Exhibit 1 - (Word format)
 • Exhibit 2 - (Word format)
 • Exhibit 3 - (Word format)
 • Exhibit 4 - (Word format)
 • Exhibit 5 - (Word format)
 • Exhibit 6 - (Word format)
 • Exhibit 7 - (Word format)
 • Exhibit 8 - (Word format)
 • Exhibit 9 - (Word format)
 • Exhibit 10 - (Word format)
 • Exhibit 11 - (Word format)
 • Exhibit 12 - (Word format)
 • Exhibit 13 - (Word format)
 • Exhibit 14 - (Word format)
 • Exhibit 15 - (Word format)
 • Exhibit 16 - (Word format)
 • Exhibit 17 - (Word format)
 • Exhibit 18 - (Word format)
 • Exhibit 19 - (Word format)
 • Exhibit 20 - (Word format)
 • Exhibit 21 - (Word format)
 • Legislative Services Agency
  h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v